Vad gör vi?

CDRS bedriver ett omfattande utvecklingssamarbete i Chin state. Det började med omsorg och utbildning av föräldralösa och i övrigt utsatta barn. För närvarande får mer än 900 barn omsorg i fosterhem eller stöd i det egna hemmet och möjlighet till skolgång. Särskilt program finns för flickors högstadieutbildning. Programmet omfattar också yrkesträning för kvinnor, utbildning av fosterföräldrar och särskild utbildning i jämställdhetsfrågor. Utvecklingssamarbetet innebär också stöd till modelljordbruk där nya ekologiska brukningsmetoder och grödor introduceras. Flera bevattningsanläggningar har anlagts för både jordbruk och hushåll , anläggningar som i många fall kompletteras med små elkraftverk. Till initiativrika bönder som deltagit i utbildning ges också stöd till inköp av plantor och utsäde. Konceptet för vårt utvecklingssamarbete är att åstadkomma bestående förbättringar av människornas livsvillkor. Detta kräver ett helhetsperspektiv och måste omfatta alla delar av samhällets utveckling. Samarbetspartners är flera väletablerade kyrkliga organisationer som för ledning av projektet har bildat kommunbaserade lokala kommittéer - en i varje town-ship - med representanter från såväl kyrkliga samfund som ledare inom det civila samhället. Minst en tredjedel av ledamöterna ska vara kvinnor.
Samordning av projektet sker av en central kommitté för hela Chin state.

Dessutom finns en rådgivande kommitté, med ledande personer i det civila samhället, i huvudstaden Yangon. Organisationen är uppbyggd efter principer om demokrati och jämställdhet.
Finansiering av programmet är förutom medlemsavgifter och gåvor anslag från Sida genom Forum Syd och Radiohjälpen.